सूचना
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
निर्वाचन कार्यक्रम हेरफेर गरिएको सूचना २०७७ चैत्र १२ फाइल उपलब्ध छैन ।
दाबी विरोधको समय थप गरिएको सूचना २०७७ चैत्र १० फाइल उपलब्ध छैन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा निर्वाचन कार्यविधि, २०७७ २०७७ चैत्र ०९ फाइल उपलब्ध छैन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय निर्वाचन समितिद्वारा जारी निर्वाचन कार्यविधि,२०७७ २०७७ चैत्र ०९ फाइल उपलब्ध छैन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीयनिर्वाचन समितिद्वारा जारी निर्वाचनआचार संहिता, २०७७ २०७७ चैत्र ०९ फाइल उपलब्ध छैन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय निर्वाचन समितिद्वारा जारी प्रदेश समिति निर्वाचन कार्यविधि, २०७७ २०७७ चैत्र ०९ फाइल उपलब्ध छैन ।
निर्वाचन कार्यक्रम अद्यावधिक गरी प्रकाशित गरिएको सूचना २०७७ चैत्र ०९ फाइल उपलब्ध छैन ।
मतदाता नामावली , प्रदेश नं १ २०७७ चैत्र ०९ फाइल उपलब्ध छैन ।
मतदाता नामावली , प्रदेश नं २ २०७७ चैत्र ०९ फाइल उपलब्ध छैन ।
मतदाता नामावली , बागमती प्रदेश २०७७ चैत्र ०९ फाइल उपलब्ध छैन ।